Skip เมนูหลักSkip จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

จุลสารสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ

คลิกอ่าน
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนตุลาคม 2556

Skip ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

Qr code
QR CORD 
รวดเร็ว ทันใจ เพียงถ่ายภาพด้วยมือถือ
ก็เข้าไปเว็บไซต์ สำนักGE ได้ 

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ http://www.gen-ed.ssru.ac.th

new


1แบบประเมินความพึงพอใจในการเรียนในระบบ e-Learning ราวิชาศึกษาทั่วไปฯ 1

news

1[01/05/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแก้ไขผลการเรียนไม่สมบูรณ์ รอบที่ 2  รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

1[24/04/2557] เชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  นักศึกษาทุกท่าน ชมนิทรรศการงานGen Ed's Days Plays and Exhibitions 25,27 March 2014 ณ.หอประชุมสุนันทานุสรณ์ เวลา 09.00-16.00 น. 1

1[24/04/2557] แจ้ง น.ศ. ที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

1[24/02/2557] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-28 มีนาคม 2557  1

1[24/02/2557] แจ้ง น.ศ. ที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้มาสอบแก้ไขผลการเรียน กรณีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556 วันเสาร์ ที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง 3111 อาคาร 31  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

1[24/01/2557] กำหนดสอบวัดความรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

1[13/01/2557] อ้างถึงประกาศงดการเรียนการสอน การปฏิบัติงานของอาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงของดการเรียนการสอนทุกรายวิชา ในวันที่ 14-15 มกราคม 2557  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 1

1[10/01/2557] ประกาศรับสมัครนักศึกษาช่วยงาน ประจำสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติ 1

>>คลิกอ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด
คลิก